• head_banner_01

Falin FL -2101A 1300 Wattlyk asuda diwar, 1300W saç guradyjy

Falin FL -2101A 1300 Wattlyk asuda diwar, 1300W saç guradyjy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik: 1 ýyl
Arza: myhmanhana, täjirçilik, öý hojalygy
Kuwwat çeşmesi: Elektrik
Material: Plastiki, ABS
Tizlik sazlamalary: 2
Burun görnüşi: konsentrator
Ulanyl: myhmanhana, öý hojalygy
Kuwwaty: 1300w
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Marka ady: Falin

Model belgisi: FL-2101A
Naprýa & eniýe we nyrh: 110V / 220V / 50-60Hz
Howanyň tizligi: 18m / s
Howanyň temperaturasy: 65 ± 15 ° C.
Wilka: Müşderiniň islegine görä
Içki guty: 210 * 182 * 100mm
Daşarky Ctn: 520 * 380 * 510mm
Gaplamak: Bitarap gaplamak / OEM
MOQ: 1 bölek
Logotip: Logotipiňizi boş / düzüň

Önümiň beýany

Falin FL -2101A 220V 1300w Myhmanhananyň hammam diwary oturdylan myhmanhana lomaý söwda üçin saklaýjy rozetkaly elektrik saç guradyjy

Product Description (1)
Product Description (2)
Product Description (3)
Product Description (4)
Product Description (5)
Product Description (6)

Öz islegiňiz üçin wilkanyň dürlüligi
* Öz ýurduňyza laýyk wilkany saýlamak üçin satyjy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Product Description (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Hytaýyň lomaý satuwy Hytaýyň saç guradyjy enjamy, hammam ulanylyşy, guradyjy enjam, gyrkyjy rozetka bilen diwara gurlan saç guradyjy üçin sarp edijiniň aňsat, wagt tygşytlaýjy we pul tygşytlaýan bir gezeklik satyn alyş goldawyny bermäge borçlanýarys. goragly iş. Hytaýda ygtybarly üpjün ediji bolup bileris diýip umyt edýäris. Hyzmatdaşlygyňyz üçin öňe gitmek isleýärin.

    Hytaýyň lomaý satuwy Hytaý diwaryna dakylýan saç guradyjy we diwar saç guradyjy bahasy, Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşylandy. Professional in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar. Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size hiç hili çykdajy nusgalary bermegi başardyk. Iň oňat hyzmat we çözgütler bilen üpjün etmek üçin iň gowy tagallalar edilip bilner. Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta ibermek ýa-da derrew habarlaşmak arkaly gürleşiň. Çözgütlerimizi we kärhanamyzy bilmegiň usuly hökmünde. has köp zat, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz. Obeer togalagyndan gelen myhmanlary firmamyza hemişe garşy alarys. o kärhana gurmak. biziň bilen şatlyk. Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen aragatnaşyk gurmak üçin özüňizi hökman arkaýyn duýuň we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň