• head_banner_01

Falin Fl-2000 diwara gurlan el guradyjy, hajathana hajathana el guradyjy üçin gurnamak aňsat, kuwwatly 1800w

Falin Fl-2000 diwara gurlan el guradyjy, hajathana hajathana el guradyjy üçin gurnamak aňsat, kuwwatly 1800w

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Satuwdan soň hyzmat berilýär: Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik: 1 ýyl
Arza: myhmanhana, täjirçilik, öý hojalygy
Kuwwat çeşmesi: Elektrik
Sensor: Hawa
Şahadatnama: ce, RoHS, CCC
Kuwwat (W): 1800
Naprýa .eniýe (V): 220
Marka ady: Falin
Model belgisi: Fl-2000

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Reňk: Ak / Gara / Sliver / Altyn / omöriteleşdirilen
Howanyň tizligi: sagatda 54km
Induksiýa aralygy: 5-20 (sm)
Materia: ABS
Wilka: Müşderiniň islegine görä
Ölçegleri: 240 * 240 * 230mm
Cbm / Ctn: 580 * 560 * 540mm
Suwuň ýarylmagynyň subutnamasy: Suwuň bölünişiniň subutnamasy

Önümiň beýany

Falin Fl-2000 diwara gurlan el guradyjy, hajathana el guradyjy enjamy gurmak aňsat, kuwwatly 1800W

Product Description (1)
Product Description (1)
Product Description (2)
Product Description (3)
Product Description (4)
Product Description (5)

Öz islegiňiz üçin wilkanyň dürlüligi
* Öz ýurduňyza laýyk wilkany saýlamak üçin satyjy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Bu şygary göz öňünde tutup, 2019-njy ýylyň täze stili Hytaý diwary üçin ýokary tizlikli el guradyjy el degirmeýän el guradyjy maşyn, infragyzyl datçik el guradyjy, iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň birine öwrüldik. tüýs ýürekden sizden eşitmek üçin duruň. Bize ussatlygymyzy we hyjuwymyzy görkezmäge mümkinçilik beriň. Livingaşaýyş jaýlarynda we daşary ýurtlarda köp sanly ýokary derejeli jübütleri tüýs ýürekden garşy aldyk!

    2019 Täze stil Hytaý el guradyjy we ýokary tizlikli el guradyjy bahasy, yearsyllaryň dowamynda ýokary hilli çözgütler, birinji derejeli hyzmat, aşa arzan bahalar bilen müşderileriň ynamyny we goldawyny alýarys. Häzirki wagtda harytlarymyz içerde we daşary ýurtlarda satylýar. Adaty we täze müşderileriň goldawy üçin sag boluň. Highokary hilli önümi we bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris, yzygiderli we täze müşderileriň biziň bilen hyzmatdaşlygyny garşylaýarys!

    Müşderiler üçin has köp bahany döretmek biziň kompaniýamyzyň pelsepesi; Satyn alyjylaryň köpelmegi, Hytaý öý enjamlary hajathana diwary oturdylan el guradyjy awtomatiki datçik el guradyjy üçin çalt eltip bermek üçin iň soňky maksadymyz “Iň gowusyny synap görmek, iň gowusy bolmak”. Islegleriňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

    Hytaý el guradyjylary we elektrik enjamlarynyň bahasy üçin çalt eltip bermek, has köp müşderini begendirmek we kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris. Hormatly kompaniýaňyz bilen şu pursatdan başlap, geljege çenli deňhukukly, özara peýdaly we ýeňiş gazanmak üçin bu mümkinçiligi pikir edip, uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris.

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň